Proiect cercetare 2018

REZULTAT COMPETIȚIE PROIECT CERCETARE 2018

Clinica SC Chiajna Medical Center SRL anunță că în urma lansării competiţiei pentru finanţarea unui grant de cercetare ştiinţifică cu relevanță specifică în domeniul științei antrenamentului fizic și medicinei sportive (finanţat de către compania: Clinica Chiajna Medical Center), au fost evaluate proiectele depuse și a fost declarat câștigător al competiției proiectul cu titlul:
„CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR SPORTIVILOR (HOCHEI PE IARBĂ, FOTBAL) PRIN OPTIMIZAREA PARAMETRILOR CARDIOVASCULARI ȘI NEUROMUSCULARI”
înregistrat cu nr. 67/15.01.2018.

Proiectul a fost considerat ADMIS și evaluat cu 210 puncte.

Echipa proiectului:
URICHIANU-TOMA SANDA, Director de proiect
DIMA MARIUS DUMITRU, Director adjunct
POTOP VLADIMIR, Coordonator partener
URICHIANU ADRIAN ION, Coordonator partener
URICHIANU BOGDAN ANDREI, Coordonator partener
NICA ADRIAN, Membru echipa
UNGUREANU NICOLAE, Membru echipa
STAN AMELIA, Membru echipa
DOMINTEANU TEODORA, Membru echipa
TONIȚA FLORENTINA, Membru echipa
ȘTEFAN DACIANA COSTINA ANDRADA, Membru echipa
CODREANU DAN, Membru echipa

BUGETUL PROIECTULUI.
Valoarea totală a proiectului este de 125.000 lei.ANUNŢ DE LANSARE A COMPETIŢIEI PENTRU UN GRANT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Descarcă fișierul

Clinica SC Chiajna Medical Center SRL, cu sediul social în Ilfov, loc. Chiajna, str. Răsăritului, nr 7, cod unic de înregistrare 25189968, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/466/2009, reprezentată prin Dr. Baican Mihai, în calitate de Director General, anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea unui grant de cercetare ştiinţifică cu relevanță specifică în domeniul științei antrenamentului fizic și medicinei sportive, la nivelul sportului de performanță.

Prezentare generală

Metodica sportului de performanță contemporan a evoluat impresionant în ultimele două decenii, ajungându-se azi la formula de a te antrena cât mai mult, eficient și cât mai intensiv posibil. Intensele probleme de sănătate ale sportivilor de performanță solicită necesitatea abordării științifice a metodicii de antrenament sportiv, ca zonă de manifestare a excelenței umane.
Tema de cercetare propusă vizează promovarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice în domeniul sportului de performanță pe baza cuantificării indicilor fiziologici ai sistemelor cardiovascular și neuromuscular în vederea creării şi dezvoltării cadrului adecvat pentru îmbunătățirea performanțelor sportivilor.
Adaptarea principiilor de antrenament pe baza unor indicatori medicali specifici vor contribui la crearea de noi cunoştinte şi teorii pentru optimizarea performanțelor, creșterea eficientizării în competiții și recuperarea sportivilor. Se vor combina interdisciplinaritatea prin studierea diferitelor metode ştiinţifice, iar abordarea transdisciplinară aduce în interiorul activităţii de cercetare participanţi din mediul academic, medical si sportiv.

REGULAMENT COMPETIȚIE-GRANT CERCETARE ÎN DOMENIUL MEDICINEI SPORTIVE

Scop

Clinica SC Chiajna Medical Center SRL, prin acest tip de proiecte urmăreşte susţinerea şi stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică multi/inter/transdisciplinară, în vederea obţinerii de rezultate originale, competitive pe plan naţional şi internaţional, în domeniul performanței, pe baza îmbunătățirii capacității funcționale a organismului sportivilor.

Obiective

Promovarea cercetării medicale sportive în vederea obţinerii de rezultate practice, prin adaptarea principiilor de antrenament general și specific pe baza cuantificării rezultatelor obținute din corelarea parametrilor medicali de efort în sportul de performanță.

Deosebit de utilă pentru aprecierea stadiului de pregătire sportivă, cercetarea urmărește și sesizarea depășirii limitelor de funcționalitate fiziologică a corpului.

Studiu privind noi posibilitati de îmbunătățire a performanțelor sportivilor (hochei pe iarbă, fotbal) prin optimizarea parametrilor cardiovasculari și neuromusculari

Competiţia va fi lansată pe site-ul clinicii.

Calendarul competiţiei

Lansarea competiției 15.01 2018

Perioada competiţiei 15. 01. 2018-20.01. 2018

Ultima zi pentru depunerea aplicaţiilor: 20.01.2018, ora 19

Verificarea eligibilităţii şi evaluarea aplicaţiilor: 21.01.2018-25.01. 2018

Afişarea rezultatelor evaluării aplicaţiilor: 26. 01.2018

Depunerea de contestaţii: 28. 01. 2018 până la ora 12

Validarea rezultatelor competiţiei şi comunicarea rezultatelor 29.01. 2018, după ora 12

Semnarea contractului: 30.01.2018-31.01.2018

Desfăşurarea grantului -durata grantului este de 24-36 luni, cu posibilitatea de prelungire în cazuri excepţionale, până la maximum 12 luni, pentru îndeplinirea criteriului minim de performanţă, fără finanţare suplimentară.

Tema cercetării

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PARAMETRILOR CARDIOVASCULARI ȘI NEUROMUSCULARI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANȚELOR SPORTIVILOR (HOCHEI PE IARBĂ, FOTBAL).

Condiţii de eligibilitate

1. Condiţii de eligibilitate a proiectului

-obiectivele proiectului trebuie să respecte tema generală de cercetare menţionată în regulament

-să fie bazat pe investigaţiile fiziologice ale sportivilor, ca o completare a metodologiei de antrenament sportiv.

2. Condiţii de eligibilitate a directorului de proiect

-să aibă grad didactic (profesor/conferetiar) în domeniul Știința sportului și Educației fizice, cu experiență în sportul de mare performanță

-sa aibă experiență de manager (funcție de conducere) cel puțin 3 ani

-să aibă competenţă profesională dovedită prin deţinerea titlului de doctor în educație fizică și sport de peste 10 ani

-să aibă minim 5 articole de specialitate în conferințe recunoscute ISI, Thomson

-să aibă publicate cel puţin 10 articole de cercetare ştiinţifica în domeniu

-să facă parte din conducerea unei federații sportive (jocuri sportive)

Echipa de cercetare multidisciplinară trebuie să fie constituită din:

-director adjunct, să aibă titlu științific de doctor în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, să aibă specializarea jocuri sportive și experiență în domeniu de peste 3 ani, cel putin 3 publicații știintifice în domeniu;

-coordonator partener, să aibă studii superioare în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, să aibă cel puţin 2 publicaţii științifice, în domeniu;

-membrii echipei-maxim 7: cel puţin unul să fie medic cu specializarea medicină sportivă, un membru chimist sau biochimist, un profesor antrenor cu specializarea jocuri sportive, un psiholog cu experiență în sportul de performanță.

Membrii echipei de proiect trebuie să aibă experienţă în cercetare, de cel puţin 2 ani în domeniu, dovedită prin CV/ lista de publicații.

Dosarul de propunere a proiectului trebuie să includă dovezile pentru existenţa:

-apariţiei lucrărilor cu tematica în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, în reviste ISI/Thomson (conform cerintei)

-resursei umane calificate pentru a derula activitate de cercetare în tema proiectului

– experienței de manager (funcție de conducere)

– functiei de conducere a unei federații sportive

Cheltuielile suportate de Clinica SC Chiajna Medical Center SRL

-cheltuieli de logistică-consumabile de laborator, echipamente mici, cheltuieli materiale şi taxe pentru publicarea articolelor pe tema proiectului.

Modalitatea de depunere a proiectului şi de evaluare

Documentele trebuie depuse atât în format scris (pe suport de hârtie) cât şi pe suport electronic. Directorul de proiect este responsabil de concordanţa între cele două formate ale documentelor (hartie şi electronic). Dosarul cu toate documentele proiectului, având paginile numerotate şi însoţite de un Opis, se va depune la registratura Clinicii SC Chiajna Medical Center SRL, Ilfov, loc. Chiajna, str. 1 Decembrie 1918, nr.211, până la data de 20.01.2018, ora 19.

Dosarele depuse pentru competiţie vor fi deschise în data de 21.01.2018 şi vor fi evaluate pentru:

1. verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a conformităţii dosarului aplicaţiei cu cerinţele scrise în regulament
2. dosarele eligibile vor fi evaluate din punct de vedere al conţinutului ştiinţific, al impactului în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, al medicinei sportive şi al calităţii şi competenţei resurselor umane. De asemenea, trebuie urmărită respectarea deontologiei cercetării ştiinţifice şi a drepturilor de proprietate intelectuală. Punctajul minim pe care aplicaţia de proiect trebuie să o obţină trebuie să fie de 40 puncte. Aplicaţia care obţine punctajul maxim va fi declarată câștigătoare .

Verificarea conformităţii şi evaluarea fiecărui dosar se va efectua de către o Comisie de trei cadre didactice universitare, cu experienţă în activitatea de cercetare. La verificare, se va respecta confidenţialitatea şi imparţialitatea. Punctajul este calculat prin media aritmetică a celor trei punctaje individuale. Dacă la evaluarea individuală vor fi diferenţe de notare mai mari de 10 puncte, aplicaţia va fi reevaluată individual de toţi membrii comisiei, pentru reducerea decalajului de punctaj.

Documentele aplicaţiei pentru grantul de cercetare trebuie să cuprindă:

1. Cererea de finanţare, conform anexei 1
2. Declaraţia de eligibilitate a directorului de proiect, conform anexei 2
3. Declaraţia de conflict de interese, conform anexei 3
4. Lista echipei proiectului precum şi dovezile competenţelor responsabililor şi membrilor echipei de proiect, conform anexei 4
5. CV directorului de proiect în format Europass, la care se adaugă o lista de lucrări ştiinţifice, precum şi copia lucrărilor care au legătură cu domeniul studiat.